INFORMACJA S.C.

Z dnia: 2018-06-11

NASZA FIRMA CHRONI PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa Dane Są Bezpieczne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
Andrzej Parawa i Tadeusz Cichoń,  prowadzący działalność gospodarczą w charakterze wspólników spółki cywilnej pod firmą UNI-MEBEL s.c. Tadeusz Cichoń, Andrzej Parawa,  w Szczecinie, 71-743 Szczecin ul. Dzielnicowa 33/1

2. Kontakt z Administratorem Państwa danych osobowych:

a) telefonicznie pod numerem telefonu: 91 880 80 29 lub 91 880 80 30

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@uni-mebel.pl

c) pisemnie pod adresem: 71-743 Szczecin, ul. Dzielnicowa 33/1

3. Państwa dane są przetwarzane w celach związanych z naszą bieżącą działalnością,
są to dane niezbędne do kontaktu z Państwem oraz do przesyłania informacji zarówno handlowych jak i informacyjnych. Państwa dane są przetwarzane dla celów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa również po ustaniu łączącej z nami umowy.

4. Państwa dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w obrębie naszej grupy spółek.

5. Posiadają Państwo prawo żądania od nas jako Administratora dostępu do danych, które dotyczą Państwa w celu ich sprawdzenia lub weryfikacji i sprostowania (art.15 i 16 RODO).

6. W każdej chwili posiadają Państwo prawo zażądania wymazania, zapomnienia danych osobowych, których jesteśmy w posiadaniu (art. 17 RODO).

7. Państwa dane będą przetwarzane do czasu i przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego, 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży lub do czasu wniesienia sprzeciwu, lub tak długo jak wymagają tego przepisy prawa.

8. W zakresie w jakim udzieliliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
(art. 7 ust.3 RODO).

9. Mają Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzanych swoich danych (art. 18 RODO).

10. Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane, które dostarczyli Państwo Administratorowi, a następnie przesłać do innego Administratora, wybranego przez siebie. Mają Państwo również prawo żądać przesłania danych do wskazanego przez siebie nowego Administratora (Prawo przeniesienia danych art. 20 RODO).

11. Każdy ma prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym również profilowania (art. 21 RODO).

12. Państwa dane mogą zostać udostępnione Podmiotom i Organom Państwowym, którym jesteśmy zobowiązani do przekazania takich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to miedzy innymi Policji, CBŚ, Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej.

13. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo zwrócić do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że spółki naszej grupy spełniają najwyższe standardy zabezpieczeń teleinformatycznych, które stosujemy, aby Państwa dane przechowywane były bezpiecznie. Wdrożyliśmy i wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez nas danych, w szczególności ich zabezpieczenia przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem, kradzieżą lub zniszczeniem.