RODO – S.C.

Z dnia: 2018-06-11

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych są:
Andrzej Parawa i Tadeusz Cichoń,  prowadzący działalność gospodarczą w charakterze wspólników spółki cywilnej pod firmą UNI-MEBEL s.c. Tadeusz Cichoń, Andrzej Parawa,  w Szczecinie, 71-743 Szczecin ul. Dzielnicowa 33/1

2. Kontakt z Administratorem Państwa danych osobowych:

a) telefonicznie pod numerem telefonu: 91 880 80 29 lub 91 880 80 30

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@uni-mebel.pl

c) pisemnie pod adresem: 71-743 Szczecin, ul. Dzielnicowa 33/1

3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

4. Państwa dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w obrębie naszej grupy spółek.

5. W zakresie w jakim udzieliliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem(art. 7 ust.3 RODO).

6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych j.w. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wskazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności albo Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Państwa dane osobowe wynikające z CV i listu motywacyjnego będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z procesem rekrutacji, czyli przez 3 lata od zakończenia procesu rekrutacji.

8. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych.

9. Państwa dane mogą zostać udostępnione Podmiotom i Organom Państwowym, którym jesteśmy zobowiązani do przekazania takich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to miedzy innymi Policji, CBŚ, Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej.

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo zwrócić do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że spółki naszej grupy spełniają najwyższe standardy zabezpieczeń teleinformatycznych, które stosujemy, aby Państwa dane przechowywane były bezpiecznie. Wdrożyliśmy i wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez nas danych, w szczególności ich zabezpieczenia przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem, kradzieżą lub zniszczeniem.